2017 - Volume 65

April
January

2016 - Volume 64

October
July
April
January

2015 - Volume 63

October
July
April
January
Home arrow Archives Index arrow October 2000 arrow October 2000 - Turkish
October 2000 - Turkish PDF Print E-mail


The International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis
Volume 48, Number 4 - October 2000 - Turkish
Special Issue: Epirical Validation of Hypnotic Interventions

 

Hedefe Yšnelik Fantezi Carleton Skills Training Package'nin E_itim Yšnelik Etkisini Aćõklamaz
Agnieszka Niedzwienska

Hipnotik yatkõnlõ_õ dŸ_Ÿk olan deneklerin hipnotik cevaplõlõklarõnõ artõrma konusunda iki tedavi kar_õla_tõrõldõ. Bir tedavi sećene_indeki deneklere (N=20) Carleton Skills Training Package (CSTP).uygulandõ. _kinci bir tedavi sećene_indeki deneklere (N=20) canlandõrma stratejileri konusunda bilgi ićermeyen kõsmi bir e_itim verildi. CSTP'nin yazarlarõ deneklerin istemsizlik duygularõnõn altõnda hedefe yšnelik fantezilerin yattõ_õnõ ve š_retilen canlandõrma stratejilerinin e_itim sonrasõ šznel de_i_ikliklerin asõl nedeni oldu_unu ileri sŸrdŸler. Kontrol deneklerine (N=20) herhangi bir tedavi uygulanmadõ. Her iki e_itim paketi de davranõ_sal ve šznel cevaplarõ artõrma konusunda e_de_erdi. Kontrol deneklerinin performanslarõ testler sŸresince sabitti. Hipnoza yatkõnlõkta e_itimi takiben ortaya ćõkan orta derecedeki artõ_lar ne hedefe yšnelik fantezilerle ne de canlandõrmayla ile ilgili de_ildi. Uyum gibi di_er dŸzenekler CSPT etkisini aćõklayabilir.

 

Akut Psikolojik Bir Stresšre Otonomik ve Psikolojik Cevaplar ve Relaksasyon: Hipnoza Yatkõnlõ_õn ve Absorpsiyonun Etkisi
Robert Zachariae, Michael Martini J¿rgensen, Peter Bjerring, and Gunner Svendsen

Bu ćalõ_ma 13 dŸ_Ÿk ve 13 yŸksek dŸzeyde hipnoza yatkõn denekte deneysel bir stresšre kar_õ geli_en psikolojik ve otonomik cevaplara ve relaksasyon i_lemine hipnoza yatkõnlõ_õn ve absorpsiyonun etkisini ara_tõrdõ. Kalp hõzõ de_i_kenli_i otonomik tepkiselli_inin šlćŸmŸ olarak kabul edildi. Her iki deneysel ko_ulda da otonomik tepkiselli_in tek anlamlõ belirleyicisi olarak absorpsiyon bulundu. Relaksasyon durumu ićin beklentiler ve šnceki relaksasyon e_itimi belirleyiciydi. Sonućlar hipnotik olmayan bir yapõda deneysel durumlara cevaplar Ÿzerine hipnoza yatkõnlõ_õn etkisinin absorpsiyonun etkisinden daha az oldu_unu gšsterdi. Absorpsiyon ićsel fizik ve psikolojik sŸrećlerin farkõnda olunmasõyla daha ćok ilgili olabilir. Sonućlar absorpsiyon, otonomik uyanma ve somatik belirti bildirimi arasõndaki pozitif korelasyonlarla ilgili daha šnce elde edilmi_ klinik bulgularõ desteklemektedir.

 

Hipnotik Olarak Uyarõlmõ_ Mizać Durumundan Sonra …zgŸl Otobiyografik Hafõza
Fiona Maccallum, Kevin M. McConkey, Richard A. Bryant, and Amanda J. Barnier

Bu ćalõ_ma hipnotik olarak uyarõlmõ_ mizać durumunun otobiyografik hafõzanõn šzgŸllŸ_Ÿ Ÿzerine etkisini ara_tõrdõ. Hipnoza yatkõnlõ_õ yŸksek (N=24) ve dŸ_Ÿk (N=21) olan deneklere keder, nštr ve mutluluk duygularõ ićin hipnotik indŸksiyon uygulandõ. Deneklerden pozitif ve negatif anahtar kelimelere cevap olarak šzgŸl otobiyografik hafõzalarõnõ kullanmalarõ istendi. Keder durumunda hipnoza yatkõnlõ_õ yŸksek olan denekler negatiften ćok pozitif kelimelere cevap olarak šzgŸl hafõzalarõnõn kullandõlar; oysaki, nštr ve mutlu deneklerde pozitif ve negatif kelimelere cevap benzerdi. Bulgular šzgŸl hafõzalarõn yetersiz olarak hatõrlanmasõnõn kederli mizaćla birlikte olan etkenlerle ili_kili oldu_unu gšsterdi. Bu sonućlar hipnotik mizać indŸksiyonunun mizać ve otobiyografik hafõza arasõndaki ili_kinin deneysel olarak ara_tõrõlmasõnda anlamlõ oldu_una dikkat ćekmektedir.

 

Amerikan Akci_er Derne_i'nin Ohio Hipnoterapi Sigara Bõrakma Pro_ramõ Tanõmlayõcõ Sonućlarõ
Karen Ahijevych, Ruth Yerardi, and Nancy Nedilsky

Hipnozla sigara bõrakma tedavisi ićicilere uygulanabilecek pro_ramlardan biridir. Bu makale daha šnce bildirilmemi_ bšyle bŸyŸk ćaplõ bir pro_ramõ tanõmlamaktadõr. 1997 yõlõ boyunca Ohio Amerikan Akci_er Derne_i tarafõndan desteklenen tek seanslõ grup hipnoterapi pro_ramõ 2810 ićicide uygulanmõ_tõr. Tedavi pro_ramõndan 5-15 ay sonra 452 denekle telefon gšrŸ_mesi yapõlmõ_tõr. Katõlõmcõlarõn % 22 si (N=101) gšrŸ_me šncesinde bir ay boyunca sigara ićmediklerini ifade etmi_lerdir. Di_er sigara bõrakma yšntemleri de de_erlendirildi. _lginć bir _ekilde, deneklerin % 20 sinin ilać ŸrŸnlerini yardõmcõ olarak aldõklarõ anla_õldõ. Hipnozla sigara bõrakma tedavisi alternatif bir bõrakma yšntemi olarak belli bireylerin temel ihtiyaćlarõnõ kar_õlamak Ÿzere šnerilmektedir.

 

Hipnoz ve Terapiye Ericksonian Yakla_õmlar: _imdi Nerededeyiz?
William J. Matthews

Psikoterapi ve hipnoza Eriksonyen yakla_õmlarõn gećmi_ 20 yõl ićinde birćok klinik uygulamacõ Ÿzerinde iki belirgin etkisi vardõ. Bu makale ana Eriksonyen kabuller ićin bu tedavi yakla_õmlarõyla ilgili halihazõrdaki ampirik ara_tõrmalarõ gšzden gećirmektedir: (a) de_i_mi_ bir bilinć durumu ve de_i_mi_ durumu gšsteren šzgŸl i_aretlerin varlõ_õ konusundaki inanõ_; (b) dolaylõ telkinin dolaysõz telkine ŸstŸnlŸ_Ÿ; (c) hipnoza yatkõnlõ_õn hipnotistin yetene_inin bir i_levi olu_u. Mevcut literatŸr ne etkinlik ne de bu anahtar kabuller ićin ampirik destek olu_turmamaktadõr. Makale Eriksonyen terapinin ve ana bile_enlerinin etkinli_ini test etmek ićin ampirik temelli ara_tõrmaya ihtiyać oldu_u ve bu yakla_õmõn bilimsel hipnoz ve terapi topluluklarõndan ba_õmsõz oldu_u sonucunu tartõ_maktadõr.

 
trymax ÍůūŮŻ ŗŪ„ŽŤťŮÍÓ„Ó ˇÁŻÍŗ ‚ žÓŮÍ‚Ś