2017 - Volume 65

April
January

2016 - Volume 64

October
July
April
January

2015 - Volume 63

October
July
April
January
Home arrow Archives Index arrow October 2000 arrow October 2000 - Hungarian
October 2000 - Hungarian PDF Print E-mail


The International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis
Volume 48, Number 4 - October 2000 - Hungarian
Special Issue: Epirical Validation of Hypnotic Interventions
2000. okt—ber

 

A CƒLIRçNYOS FANTçZIA NEM MAGYARçZZA MEG A CARLETON GYAKORLçSI CSOMAG (CARLETON SKILLS TRAINING PACKAGE) GYAKORLçSI HATçSçT
Agnieszka Nied*wie–ska

Kivonat: Két, a hipnotikus fogékonys‡g nšvelését célz— beavatkoz‡st hasonl’tottunk šssze olyan személyeknél, akik az el›zetes tesztelés sor‡n alacsony hipn‡bilit‡sœaknak bizonyultak. Az egyik csoportn‡l (N = 20) a beavatkoz‡s sor‡n a Carleton Gyakorl‡si Csomagot (Carleton Skills Training Package, CSTP) alkalmaztuk. A m‡sik csoport (N = 20) egy olyan részleges kezelésben részesŸlt, ami nem tartalmazta a képzeleti stratégi‡kra vonatkoz— instrukci—kat. A CSTP szerz›i feltételezik, hogy a személyek szubjekt’v šnkéntelenségi érzésének a célir‡nyos fant‡zia szolg‡l alapul, teh‡t a tréning ut‡ni szubjekt’v v‡ltoz‡sok els›dleges hat—tényez›je a képzeleti stratégi‡k megtan’t‡sa. A kontrollcsoportn‡l (N = 20) nem tšrtént beavatkoz‡s. Mindkét gyakorl‡si csomag ugyanolyan mértékben nšvelte a viselkedéses és szubjekt’v reakci—kat. A kontrollszemélyek teljes’tménye azonos volt a tesztek sor‡n. A hipn‡bilit‡s-pontsz‡mban megnyilv‡nul— mérsékelt javul‡s a gyakorl‡s ut‡n nem volt kapcsolatban sem a célir‡nyos fant‡zi‡val, sem pedig a képzelet haszn‡lat‡val. M‡s mechanizmus, tal‡n a beh—dol‡s ‡llhat a CSTP hat‡sa mšgštt.

 

AKUT PSZICHOLîGIAI STRESSZRE ƒS RELAXçCIîRA ADOTT VEGETATêV ƒS PSZICHOLîGIAI REAKCIîK: A HIPNçBILITçS ƒS A BEVONîDçS HATçSA
Robert Zachariae, Michael M. Jorgensen, Peter Bjerring és Gunner Svendsen

Kivonat: Jelen tanulm‡nyban azt vizsg‡ltuk, milyen hat‡sa van a hipn‡bilit‡snak és a bevon—d‡snak pszichol—giai és vegetat’v reakci—kra k’sérleti stresszhat‡s, illetve relax‡ci—s elj‡r‡s esetén 13 er›sen és 13 gyengén hipn‡bilis személynél. A vegetat’v reaktivit‡st a sz’vritmus variabilit‡s‡val mértŸk. A vegetat’v reaktivit‡st egyedŸl a bevon—d‡s jelezte el›re szignifik‡nsan mindkét k’sérleti helyzetben. Az elv‡r‡s és az el›zetes relax‡ci—s tréning igen, m’g a bevon—d‡s és a hipn‡bilit‡s nem jelezte el›re az észlelt relax‡ci—t a relax‡ci—s helyzetben. Az eredmények arra utalnak, hogy nem hipnotikus kontextusban a hipn‡bilit‡s kevésbé hat a k’sérleti feltételekre adott reakci—kra, mint a bevon—d‡s. A bevon—d‡s kapcsolatban ‡llhat a bels› fizikai és pszichol—giai folyamatok nagyobb tudatoss‡g‡val, és az eredmények al‡t‡masztj‡k azokat a kor‡bbi klinikai eredményeket, amelyek pozit’v korrel‡ci—k tal‡ltak a bevon—d‡s, a vegetat’v arousal szubjekt’v észlelése és a testi tŸnetekr›l val— besz‡mol‡s kšzštt.

 

SPECIFIKUS …NƒLETRAJZI EMLƒKEZET HIPNîZISBAN KIVçLTOTT HANGULATI çLLAPOT UTçN
Fiona Maccallum, Kevin M. McConkey, Richard A. Bryant és Amanda J. Barnier

Kivonat: A jelen vizsg‡lat azt tanulm‡nyozta, hogy milyen hat‡sa van a hipn—zisban kiv‡ltott hangulatnak az šnéletrajzi emlékezet specificit‡s‡ra. Er›sen (N = 24) és gyengén (N = 21) hipn‡bilis személyeknél szomorœ, semleges vagy boldog hangulatot v‡ltottak ki hipn—zisban, majd azt kérték t›lŸk, hogy idézzenek fel konkrét személyes emlékeket pozit’v és negat’v h’v—szavakra. M’g az er›sen hipn‡bilis résztvev›k a szomorœ feltételben kevesebb konkrét emléket idéztek fel a pozit’v h’v—szavakra, mint a negat’vakra, a semleges és a boldog feltételben résztvev›k hasonl—an reag‡ltak a negat’v és pozit’v h’v—szavakra. Az eredmények arra utalnak, hogy a konkrét emlékek rosszabb felidézését a szomorœ hangulattal kapcsolatos ‡llapot-tényez›k kšzvet’thetik. Ezek az eredmények a hipn—zisos hangulat-kiv‡lt‡s hasznoss‡g‡t mutatj‡k, mint olyan eszkšzét, aminek a seg’tségével k’sérletesen lehet tanulm‡nyozni a hangulat és šnéletrajzi emlékezet kšzštti kapcsolatot.

 

AZ OHIOI AMERIKAI T†DÍTçRSASçG HIPNOTERçPIçS DOHçNYZçSRîL VALî LESZOKTATçS PROGRAMJçNAK EREDMƒNYEI
Karen Ahijevych, Ruth Yerardi és Nancy Nedilsky

Kivonat: A doh‡nyz‡sr—l val— leszoktat‡s hipn—zisban az egyik lehetséges program, ami elérhet› a doh‡nyosok sz‡m‡ra. A jelen cikk egy ilyen program egy nagy mint‡j‡t ismerteti, amir›l eddig még nem tšrtént besz‡mol—. 1997-ben 2810 doh‡nyos vett részt egyŸléses, csoportos hipnoter‡pi‡s doh‡nyz‡sr—l val— leszoktat‡st célz— programban, amit az Ohioi Amerikai TŸd›t‡rsas‡g t‡mogatott. 452, véletlenszerěen kiv‡lasztott résztvev›vel vettŸnk fel telefoninterjœt 5-15 h—nappal az egyŸléses kezelés ut‡n. A résztvev›k huszonkét sz‡zaléka (N = 101) arr—l sz‡molt be, hogy nem doh‡nyzott az interjœ el›tti egy h—napban. A doh‡nyz‡sr—l val— leszok‡s egyéb, a kezelés —ta alkalmazott stratégi‡ira is r‡kérdeztŸnk. ƒrdekes m—don azok kšzŸl, akik gy—gyszerészeti termékeket haszn‡ltak hogy seg’tsenek a leszok‡sban, mindšssze 20% alkalmazta a termékeket a javasolt ideig. A hipnoter‡pi‡s kezelés a doh‡nyz‡sr—l val— leszok‡sban alternat’v m—dszert jelent, ami kielég’theti bizonyos személyek egyedi igényeit.

 

A HIPNîZIS ƒS TERçPIA ERICKSONI MEGK…ZELêTƒSEI: HOL VAGYUNK MOST?
William J. Matthews

Kivonat: A pszichoter‡pia és a hipn—zis ericksoni megkšzel’tése jelent›s hat‡st gyakorolt sok klinikusra az elmœlt két évtizedben. A jelen cikk ‡ttekinti a legœjabb empirikus kutat‡sokat, amelyek ezen ter‡pi‡s megkšzel’tések hatékonys‡g‡ra, illetve a kšvetkez›, legf›bb ericksoni feltételezésekre vonatkoznak: (a) hit a m—dosult tudat‡llapotban és abban, hogy a m—dosult ‡llapotnak specifikus jelei vannak; (b) az indirekt szuggeszti— jobb, mint a direkt szuggeszti—; és (c) az Ÿgyfél hipnotiz‡lhat—s‡ga a hipnotiz›r Ÿgyességét›l fŸgg. A jelen szakirodalom nem t‡masztja al‡ empirikusan sem a hatékonys‡got, sem pedig ezeket a f› feltételezéseket. A cikk annak a t‡rgyal‡s‡val z‡rul, hogy szŸkség van empirikusan megalapozott kutat‡sra, ami teszteli az ericksoni ter‡pia hatékonys‡g‡t és annak f› šsszetev›it, nehogy ez az elj‡r‡s elszigetel›djšn a tudom‡nyos hipn—zis és ter‡pi‡s kšzšsségekt›l.

 
trymax ÍůūŮŻ ŗŪ„ŽŤťŮÍÓ„Ó ˇÁŻÍŗ ‚ žÓŮÍ‚Ś