2017 - Volume 65

April
January

2016 - Volume 64

October
July
April
January

2015 - Volume 63

October
July
April
January
Home arrow Archives Index arrow July 2000 arrow July 2000 - Turkish
July 2000 - Turkish PDF Print E-mail


The International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis
Volume 48, Number 3 - July 2000 - Turkish
Special Issue: Epirical Validation of Hypnotic Interventions

 

Hipnotik cevaplõlõkta dikkatle ilgili kaynaklar
Irving Kirsch, Cheryl A. Burgess ve Wayne Braffman

…zet Hipnotik cevaplõlõk teorileri dikkatle ilgili sŸrelere atfedilen rolde farklõla_maktadõr. Neodisosiyasyon, disosiye kontrol, response set ve ironik sŸre teorisinden elde edilen šngšrmeler telkiniyeti yŸksek olan denekler ve dŸ_Ÿk olan simŸlatšrlerde bili_sel olan ya da olmayan telkinler uygulayarak test edildi. Kirsch ve Lynn'in (1997) response set teorisinden elde edilen šngšrmelerle uyumlu olarak, bili_sel šzelliklerin ideomotor ve bili_sel telkinlere cevaplõlõkla ili_kili fakat kar_õt telkinlere cevapla ili_kisiz oldu_u tespit edildi. Bili_imin telkin edilen amnezi Ÿzerindeki etkisi cevabõ de_erlendirmede kullanõlan šlŸte ba_lõydõ. Bu veriler dikkatle ilgili abanõn hem hatõrlama hem de hafõza supresyonu iin gerekli oldu_unu gšstermektedir. DŸ_Ÿk bili_sel ortamda telkin edilen amnezi sõrasõnda simŸlatšrler di_er deneklerden daha az hatõrlama gšstermi_ler ve ideomotor ve kar_õt telkinlere daha kŸŸk šznel cevaplar bildirmi_lerdir.

 

Hipnotik ve posthipnotik telkin: Hipnotistin mesajõnda anlamõ yakalamak
Amanda J. Barnier ve Kevin M.McConkey

…zet Hipnoza yatkõnlõ_õ olan deneklere hipnozdan šnce, hipnoz sõrasõnda ve hipnozdan sonra bir soru soruldu ve bu soruya cevap verecekleri zaman kulak loblarõna hipnozdan šnce, hipnoz sõrasõnda ya da hipnoz sonrasõnda bir telkin verildi. Soru bir telkinle birlikte oldu_unda denekler daha ziyade davranõ_sal olarak cevap verdiler. Bununla birlikte, soru sosyal bir etkile_imle birlikte oldu_unda deneklerin cevabõ daha ziyade sšzeldi. Daha da štesi, deneklerin cevaplarõnõn davranõ_sal ve/veya sšzel olu_u hipnotistin mesajõndaki de_i_iklikle de_i_im gšsteriyordu. Bulgular hipnotize deneklerin hipnotistin ileti_imini yorumlama giri_imlerinin ve atõ_mayõ šzŸmlemedeki yeteneklerinin hipnotik davranõ_ ve ya_antõlarõnõ artõrdõ_õ ba_lamõnda ele alõnabilir.

 

Konversiyon bozuklu_u olan hastalarõn hipnoterapisinde beklenmeyen cevaplarõn kreatif kullanõmõ
Franny C. Moene ve Kees A.L. Hoogduin

…zet Motor konversif semptomlarõ olan 85 hastada yapõlan kapsamlõ bir tedavi pro_ramõnda hipnozun kullanõmõnõ ara_tõran, daha šnce tamamlanmõ_ bir alõ_mada 16 hastanõn hipnoz sõrasõnda beklenmedik ve mutad olmayan cevaplarõ oldu_u terapistleri tarafõndan bildirilmi_ti. Bu makale hipnoz sõrasõnda niyetlenilmeyen fenomenlerin ortaya õkmasõyla ilgili literatrŸ gšzden geirmekte ve konversiyon histerikleriyle yapõlan bir alõ_mada verilen šrnekleri bildirmektedir. Makale bu alõ_õlmadõk cevaplarõ ve bu cevaplarõn tedavide kullanõmlarõnõ gšstermekte ve hastalara semptomlarõ Ÿzerindeki kontrollerini sa_lamada ve semptomlarõnõ anlamada bu cevaplarõn bir fõrsat olabilece_i noktasõnõ tartõ_maktadõr.

 

Harvard Hipnotik Yatkõnlõk Grup Skalasõ-Form A'nõn Finlandiya normlarõ
Sakari P. I. Kallio ve Mikko J. Ihamuotila

…zet Bu alõ_mada Shor ve Orne tarafõndan (1962) geli_tirilen Harvard Hipnotik Yatkõnlõk Grup Skalasõ-Form A'nõn (HGSHS:A) Finlandiya normlarõ sunulmaktadõr. ‚alõ_manõn šrneklemi 1996 ve 1997 yõllarõ arasõnda 3 grup halinde (N=129, N=116 ve N=40) 285 denekten olu_maktaydõ. Bu šrneklem, Harvard š_rencileri (Amerikan šrneklemi), bir Avustralya šrneklemi ve HGSHS:A' nõn adapte edilmi_ 3 tercŸme versiyonu, Danimarkaca, Almanca ve _spanyolca, ile kar_õla_tõrõldõ. Referans data ile kar_õla_tõrõldõ_õnda, Finlandiya šrnekleminde Madde 2 (gšz kapama), Madde 11 (posthipnotik telkin) ve Madde 12 (amnezi) daha yŸksek gei_ yŸzdesi gšstermekteydi. Yine de Finlandiya normlarõ genel olarak bu indeks alõ_malarla uyumluydu.

 

Harvard Hipnotik Yatkõnlõk Grup Skalasõ ve _li_kili …lekler: Bireysel ve grup uygulamalarõ
Frank Angelini, V.K. Kumar ve Louis Chandler
…zet Harvard Hipnotik Yatkõnlõk Grup Skalasõ Form A, Tellegen Absorpsiyon Skalasõ (TAS), Disosiyatif Ya_antõlar …le_i (DES) ve Bilinlilik Fenomolojisi Envanteri (PCI) ya bireysel olarak ya da gruplarda uygulandõ. "Psikolojiye Giri_" sõnõflarõnda e_itim gšren 80 š_renci her birinde 40 ar ki_i bulunan iki uygulamanõn birine rastgele seildi. Her ne kadar 2 uygulama durumu itibariyle maddeler arasõnda farklõla_maya genel bir e_ilim varsa da sonular iki durumda da hipnoza davranõ_sal ve šznel cevaplarda benzerlik oldu_unu gšsteriyordu. Aynõ zamanda, iki uygulama durumu itibariyle TAS, DES ve PCI aõsõndan da benzer sonular elde edildi.

 
trymax