2017 - Volume 65

April
January

2016 - Volume 64

October
July
April
January

2015 - Volume 63

October
July
April
January
Home arrow Archives Index arrow April 2000 arrow April 2000 - Turkish
April 2000 - Turkish PDF Print E-mail


The International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis
Volume 48, Number 2 - April 2000 - Turkish
Special Issue: Epirical Validation of Hypnotic Interventions

 

Ampirik Gećerli Bir Klinik GšrŸ_me Olarak Hipnozun Durumu: …zel Sayõya …nsšz
Michael R. Nash

Derginin editšrŸ bu šzel sayõnõn giri_ yazõsõnda kõsaca klinik hipnoz ara_tõrmasõnõn ilk gšrŸ_ aćõsõnõ, do_al bilim modelinin mantõ_õnõ, uygulama ve ara_tõrma amaćlarõnõn kesi_im kav_a_õnõ tanõmlamaktadõr.

 

ocuklarla Klinik Hipnoz: Ampirik Deste_e Do_ru _lk A_amalar
Leonard S. Milling ve Christine A. Costantino

‚ocuklarla klinik hipnozun etkinli_i Ÿzerine yapõlan kontrollŸ ćalõ_malarõn gšzden gećirilmesi šzellikle akut a_rõnõn azaltõlmasõ, kemoterapiye ba_lõ distres ve enŸresiz ile ilgili šnemli bulgularõ ortaya koymaktadõr. Bununla birlikte, halihazõrda ampririk olarak destekli terapilere (EST) ili_kin šlćŸtlere gšre etkin olarak nitelendirilebilecek bir ćocuk hipnoz gšrŸ_mesi bulunmamaktadõr. EST ile ilgili literatŸrdeki bu bŸyŸk kõsõtlama aynõ zamanda tedavi šzgŸnlŸ_Ÿnde de bir eksiklik olu_turmaktadõr.

 

Hipnotik Olarak Olu_turulan Analjezinin Bir Meta-analizi: Hipnoz Nasõl Etkilidir?
Guy H. Montgomery, Katherine N. DuHamel ve William H. Redd

Gećti_imiz iki on yõl boyunca hipnoanaljezi konusunda yaygõn olarak ćalõ_õlmõ_tõr. Bununla birlikte, hipnoanaljezik etkilerin boyutunu ve hasta šrneklerinde elde edilen laboratuar bulgularõnõn genelle_tirilmesini tesis edecek sistematik giri_imler yoktur. Bu ćalõ_ma hipnozun a_rõ tedavisinde etkinli_ini incelemekte ve sa_lõklõ gšnŸllŸlerde ve hasta šrneklerinde yapõlan hipnotik a_rõ azaltma ćalõ_malarõnõ kar_õla_tõrmaktadõr. 18 ćalõ_manõn metaanalizi hipnotik tekniklerin a_rõ tedavisinde orta ile belirgin arasõnda de_i_en dŸzeylerde etkili oldu_u sonucuna vardõrmõ_tõr. Sonućlar aynõ zamanda hipnotik telkinin hem klinik hem de deneysel olarak a_rõnõn azaltõlmasõnda e_it derecede etkin oldu_unu gšstermi_tir.

 

Kognitif-davranõ_sal Psikoterapiye bir Ek Olarak Hipnoz Ara_tõrmasõ
Nancy Schoenberger

Psikolojik bozukluklarõn tedavisinde kognitif-davranõ_sal tekniklerin kullanõmõnõn de_erlendirildi_i ćok sayõda ara_tõrma vardõr. Ara_tõrmanõn ana sorusu hipnozun kognitif-davranõ_sal tedavilerin etkinli_ini artõrõp artõrmadõ_õ yšnŸndedir. Sonućlar genel olarak hipnozun kognitif-davranõ_sal tedavilerin etkisini artõrdõ_õ yšnŸnde olmakta birlikte yapõlan ćalõ_ma sayõsõ nispeten azdõr ve yšntemle bazõ ilgili kõsõtlõlõklar ićermektedir. Halihazõrda hipnozun bir tamamlayõcõ tedavi olarak etkinli_i tartõ_malõdõr.

 

Hipnozun Tõpta Kullanõmõna _li_kin Ampirik Destek: Bir Gšzden Gećirme
Cornelia Mare Pinnel ve Nicholas A. Covino

Tõpta ampirik destekli tedavilerle ilgili bir dikkat artõ_õ sšz konusudur. Halen tõbbi sorunlarõn tedavisinde hipnotik tekniklerin entegrasyonu ile ilgili orta derecede bir deste_in varlõ_õndan sšz edilebilir. Ara_tõrma literatŸrŸnŸn temel odak noktasõ tõbbi ve dental i_lemlere ve astma ve dermatolojik, gastroenterolojik, hemorajik hastalõklara ba_lõ anksiyete ve onkoloji ve obstetrik/jinekolojide bulantõ ve kusmanõn tedavisinde hipnotik tedavilerin kullanõmõna ili_kindir. Yaygõn kanõ hipnozun tõbbi tedaviye yardõmcõ oldu_u yšnŸndedir.

 

Sigara Bõrakmada Hipnoz ve Telkin-e_ilimli Yakla_õmlar: Durumun De_erlendirilmesi
Joseph P. Green ve Steven J. Lynn

Bu makale hipnozun sigara bõrakmada etkinli_ini ara_tõran 56 ćalõ_mayõ gšzden gećirmektedir. Hipnozun sigara bõrakmada plaseboya ŸstŸn olup olmadõ_õ aćõk de_ildir. Kõsaca hipnoz sigara bõrakmada tek ba_õna šzgŸn ve etkin bir tedavi olarak dikkate alõnamaz. Dolayõsõyla ćo_u vakada kognitif/davranõ_sal yakla_õmlarõn hipnotik tedaviden elde edilecek yararlara katkõda bulunabilece_i gerće_i yadsõnamaz. Yine de hipnoz sigara bõrakmada muhtemel etkisi olan bir tedavi olarak dŸ_ŸnŸlmelidir.

 

Travma Tedavisinde Hipnoz: Muhtemel ancak Tam Olarak Desteklenmemi_ Etkin Terapštik GšrŸ_me
Etzel Cardena

19. yŸzyõlõn sonlarõndan beri hipnotik teknikler šzellikle askeri psikiyatristler tarafõndan post travmatik durumlarõn tedavisinde sõk olarak kullanõlmaktadõr. Daha yakõnlarda ćocuk ve etnik topluluklarda cinsel saldõrõ, kazalar ve di_er travmalarda hipnoz uygulanmaktadõr. Yine de hipnozun posttravmatik bozukluklarda etkinli_ine ait sistemli ćalõ_malar hemen hemen yoktur. ‚o_u ćalõ_mada PTSD olan ki_ilerin hipnoza yatkõnlõklarõnõn yŸksek oldu_u dikkati ćekmi_tir. Hipnoz travmaya ili_kin hafõzayõ module ve entegre eder. Hipnotik teknikler gerćekten posttravmatik durumlarõn tedavisinde etkindir ancak bunun desteklenmesi ićin sistemli grup ve vaka ćalõ_malarõna ihtiyać vardõr.

 

Bir Ampirik Destekli Klinik GšrŸ_me Olarak Hipnoz: Durum Tesbiti ve Gelece_e Bakõ_
Steven J Lynn, Irving Kirsch, Arreed Barabasz, Etzel Cardena ve David Patterson

IJCEH'in bu šzel sayõsõnda literatŸrŸ dikkate alarak bu makalede bir ampirik destekli klinik gšrŸ_me yšntemi olarak hipnozun etkinli_ini gšzden gećirilmi_tir. Makalede hipnozun etkinli_i ile ilgili ćõkarsamalar konusunda ara_tõrmacõlar ve pratisyenler ićin deneysel ve yšntemsel rehberli_e ihtiyać oldu_u konusuyla ili_kili šnerilerde bulunulmu_tur.

 
trymax ÍůūŮŻ ŗŪ„ŽŤťŮÍÓ„Ó ˇÁŻÍŗ ‚ žÓŮÍ‚Ś