2017 - Volume 65

April
January

2016 - Volume 64

October
July
April
January

2015 - Volume 63

October
July
April
January
Home arrow Archives Index arrow October 1999 arrow October 1999 - Hungarian
October 1999 - Hungarian PDF Print E-mail


The International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis
Volume 47, Number 4 - October 1999 - Hungarian

 

HIPNîZIS ƒS A KORAI …NƒLETRAJZI EMLƒKEK FELIDƒZƒSE
Joseph P. Green

Kivonat: A jelen vizsg‡latban azt az eredményt kaptuk, hogy a legkor‡bbi emlékek felidézését er›teljesen befoly‡solja a tesztelés kontextusa. A jelen vizsg‡lat kimutatta, hogy egy ršvid, 3 perces šnhipn—zis élmény, azzal a burkolt célz‡ssal p‡ros’tva, hogy a hipn—zis jav’tja az emlékezetet, kor‡bbi šnéletrajzi emlékekr›l sz—l— besz‡mol—kat (‡tlag=29,5 h—napos kor) eredményez, mint a relax‡ci—s instrukci— (‡tlag=37,9 h—napos kor) vagy sz‡mol‡s/vizualiz‡ci— (48,9 h—napos kor). 5 életkori tartom‡nyban a legkor‡bbi emlékeket illet› kikérdezés azt mutatta, hogy a hipn—zis-kontextus hat‡s‡ra a résztvev›k nagyobb h‡nyada sz‡mol be 12, 24, 36, 48, illetve 60 h—napos kori vagy el›tti emlékekr›l. A ?hipnotiz‡lt? személyek majdnem 40%-a sz‡molt be olyan események emlékér›l, amelyek az elmond‡s szerint 12 h—napos korban vagy az el›tt tšrténtek. A diszkusszi—ban ršviden t‡rgyaljuk a kontextushat‡st és a hipn—zissal és emlékezettel kapcsolatos kšvetelményjellemz›ket.

 

A KORAI EMLƒKEKRÍL SZîLî BESZçMOLîK KƒPLƒKENYSƒGE: SZOCIçLIS NYOMçS, HIPNçBILITçS, EGY†TTMóK…DƒSI KƒSZSƒG ƒS KIKƒRDEZƒSKORI SZUGGESZTIBILITçS
Peter T. Malinoski és Steven Jay Lynn

Kivonat: Egy jelent›s interjœban feln›ttek korai šnéletrajzi emlékekr›l sz—l— besz‡mol—i érzékenyek voltak szoci‡lis hat‡sokra. Az elején a legkor‡bbi emlékbesz‡mol—k ‡tlagosan 3,7 éves korb—l sz‡rmaztak. Amikor a résztvev›ket arra kérték, hogy csukj‡k be a szemŸket, koncentr‡ljanak és idézzék fel m‡sodik szŸletésnapjuk képét, akkor 59% sz‡molt be szŸletésnapi emlékr›l. Kor‡bbi emlékek ismételt vizsg‡latakor a személyek 78%-a sz‡molt be 24 h—napos korb—l vagy az el›ttr›l, és 33% sz‡molt be emlékekr›l életŸk els› 12 h—napj‡b—l. A végén a legkor‡bbi emlékekr›l sz—l— besz‡mol—k ‡tlagosan 1,6 éves korb—l sz‡rmaztak. A résztvev›k emlékbesz‡mol—jukat pontosnak ’télték, és nem vont‡k vissza, amikor erre lehet›séget kaptak. Az, hogy mennyi id›s korb—l sz‡rmazik a legkor‡bbi emlék, amelyr›l a stimul‡l— kikérdezéskor besz‡moltak a résztvev›k, negat’van korrel‡lt az egyŸttměkšdési készség, a hipn‡bilit‡s és a kikérdezéskori szuggesztibilit‡s mértékével.

 

NORMATêVA, CSOPORT ƒS HIPNOTIKUS BEFOLYçS A KORAI …NƒLETRAJZI EMLƒKEZETI BESZçMOLîKRA
Lisa R. Marmelstein & Steven Jay Lynn

Kivonat: A jelen cikk azt vizsg‡lja, hogy milyen hat‡sa van az elv‡r‡soknak, a csoportos vagy egyéni kikérdezés m—dszerének és a felidézési pr—b‡knak a korai šnéletrajzi emlékekr›l sz—l— besz‡mol—kra. A kikérdezési elj‡r‡snak és az elv‡r‡si inform‡ci—nak vizsg‡latunkban nem volt hat‡sa. Azonban a résztvev›k kor‡bbi emlékekr›l sz‡moltak be hipn—zisban, mint ak‡r hipn—zis el›tt, ak‡r az emlékezetet serkent› instrukci— el›tt. A 85 résztvev› egyharmada a gyermekkori amnézia vége (azaz 2 éves kor) el›tti korb—l sz‡rmaz— emlékekr›l sz‡molt be, miut‡n olyan szuggeszti—t kapott, hogy el› tud h’vni kor‡bbi emlékeket. A résztvev›k kétharmada sz‡molt be ilyen emlékekr›l hipn—zisban. Még a vizsg‡latot kšvet› t‡jékoztat‡s és a k’sérleti kontextuson k’vŸli telefonos megkeresés ut‡n is a résztvev›k tšbb, mint egyharmada (37%) sz‡molt be tov‡bbra is 2 éves kor el›tti emlékekr›l.

 

NƒLETRAJZI EMLƒKEZET ƒS FELEJTƒS: MIT MONDHAT NEK†NK A HIPNîZIS?
Amanda J. Barnier és Kevin M. McConkey

Kivonat: Az šnéletrajzi emlékezetet rekonstrukt’v természetének, šn-azonoss‡ggal val— kapcsolat‡nak és v‡ltoz— hozz‡férhet›ségének keretein belŸl jellemezhetjŸk. A személyes emlékezetet illet› hipn—ziskutat‡s legnagyobbrészt a személyes emlékezet rekonstrukt’v természetére f—kusz‡lt. Megvizsg‡lunk néh‡ny kiv‡lasztott cikket a hipn—ziskutat‡s terŸletér›l, amelyek hozz‡j‡rultak, hogy megértsŸk az šnéletrajzi emlékezet természetét és funkci—j‡t, valamint ‡ttekintjŸk, hogy a hipn—zis milyen tov‡bbi, speci‡lis m—dokon tud hozz‡j‡rulni a személyes emlékezet elméleti megértéséhez és gyakorlati vizsg‡lat‡hoz. Bemutatunk néh‡ny péld‡t a hipn—zis és az šnéletrajzi emlékezet kŸlšnbšz› terŸleteir›l sz‡rmaz— kutat‡sb—l, és felvetŸnk bizonyos lehet›ségeket, hogy hogyan lehetnek az ilyen munk‡k még értékesebbek és befoly‡sosabbak. Azt ‡ll’tjuk, hogy a hipn—ziskutat—knak tov‡bbra is keresniŸk kell, hogy hogyan tudj‡k munk‡juk erejét és relevanci‡j‡t bemutatni és kommunik‡lni.

 

NƒLETRAJZI çL-EMLƒKEK KIVçLTçSA: A HIPNîZIS, A HIPNçBILITçS ƒS A TULAJDONêTçS JELENTÍSƒGE
Richard A. Bryant és Amanda J. Barnier

Kivonat: A szerz›k azt vizsg‡lt‡k, hogy milyen szerepe van a hipn—zisnak, a hipn‡bilit‡snak és a tulajdon’t‡snak az šnéletrajzi ‡l-emlékekben. Az 1. k’sérletben a m‡sodik szŸletésnap felidézésének szuggeszti—j‡t adtuk hipn—zisban er›sen és gyengén hipn‡bilis résztvev›knek és nem hipnotiz‡lt er›sen hipn‡bilis résztvev›knek; a 2. k’sérletben hasonl— szuggeszti—t adtunk val—di és szimul‡tor résztvev›knek. A felidézést hipn—zisban, hipn—zis ut‡n és egy kih’v— elj‡r‡s ut‡n ellen›riztŸk. Az 1. k’sérletben tšbb er›sen mind gyengén hipn‡bilis személy sz‡molt be emlékr›l hipn—zisban, de a kih’v‡s ut‡n az éber er›sen hipn‡bilisok fele visszavonta az emlékét, m’g a hipnotikus er›sek kšzŸl senki sem tette ezt. Megjegyzend›, hogy az er›sen hipn‡bilisok emlékŸket annak tulajdon’tott‡k, hogy m‡s szŸletésnapok alapj‡n rekonstru‡lt‡k ›ket. A 2. k’sérletben, ahol ugyanannyi val—di mint szimul‡tor személy sz‡molt be m‡sodik szŸletésnapja emlékér›l hipn—zisban majd vonta vissza a kih’v‡s ut‡n, a két csoport eltér› okoknak tulajdon’totta emlékŸket. Ezek az eredmények az olyan tulajdon’t‡si folyamatok kšzelebbi vizsg‡lat‡nak értékére vil‡g’tanak r‡, amelyek az igaznak-hitt šnéletrajzi emlékeket és az ezeknek ellentmond— tényeket šsszebék’tik. 

 
trymax ÍůūŮŻ ŗŪ„ŽŤťŮÍÓ„Ó ˇÁŻÍŗ ‚ žÓŮÍ‚Ś