2017 - Volume 65

April
January

2016 - Volume 64

October
July
April
January

2015 - Volume 63

October
July
April
January
Home arrow Archives Index arrow October 1999 arrow October 1999 - Dutch
October 1999 - Dutch PDF Print E-mail


The International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis
Volume 47, Number 4 - October 1999 - Dutch

 

Hypnose en het terugvinden van vroege autobiografische herinneringen.
Joseph. P. Green.

Samenvatting : In de studie werd aangetoond dat pogingen om de vroegste herinneringen terug te halen, sterk be•nvloed werden door de testcontext. Het onderzoek toonde aan, dat een korte zelfhypnose ervaring van 3 minuten, gekoppeld aan de suggestie dat hypnose het geheugen verbetert, tot rapportage van vroegere autobiografische herinneringen leidt (gemiddelde leeftijd 29,5 maanden), dan instructies voor relaxatie (gemiddelde leeftijd 37,9 maanden) of tellen/visualisatie (gemiddelde leeftijd 48,9 maanden). Vragen naar de vroegste herinneringen, binnen 5 leeftijdsgroepen, toonde dat binnen de hypnotische context, een hoger aantal deelnemes een herinnering van de leeftijd van, of van v——r de leeftijd van 12, 24, 36, 48, 60 maanden rapporteerden. Bijna 40 % van de 'gehypnotiseerde' deelnemers, rapporteerde een herinnering aan een gebeurtenis die op, of v——r de leeftijd van 12 maanden zou hebben plaatsgevonden. Er volgt een korte discussie over de effekten van de context, en de 'demand characteristics', die met hypnose en geheugen geassocieerd zijn.

 

De plasticiteit van rapportages van vroege herinneringen : sociale druk, hypnotiseerbaarheid, compliance en suggestieve vraagstelling.
Peter T. Malinoski & Steven Jay Lynn.

Samenvatting : Rapportage van vroege autobiografische herinneringen bij volwassenen, was zeer gevoelig voor de sociale invloed van de interview situatie. Oorspronkelijk ging de rapportage van de vroegste herinnering terug tot een gemiddelde leeftijd van 3,7 jaar. Wanneer aan de deelnemers gevraagd werd om hun ogen te sluiten, te visualiseren en zich op hun 2de verjaardag te concentreren, rapporteerden 59 % een herinnering aan hun 2de verjaardag. Na herhaalde pogingen om vroegere herinneringen terug te halen, rapporteerden 78 % subjectieve herinneringen aan de leeftijd van 24 maanden, of vroeger, en 33 % rapporteerden herinneringen van de eerste 12 levensmaanden. Uiteindelijk was de gemiddelde leeftijd van de vroegste herinnering 1,6 jaar. Deelnemers beoordeelden hun rapportage als accuraat, en wilden deze niet herroepen, ook als ze daartoe de gelegenheid kregen. De leeftijd van de vroegste herinneringen in het suggestieve interview, was negatief gecorreleerd met de mate van compliance, hypnotiseerbaarheid, en suggestieve vraagstelling.

 

Normatieve, groeps- en hypnotische invloeden op de rapportage van vroege autobiografische herinneringen.
Lisa R. Marmelstein & Steven Jay Lynn.

Samenvatting : In de studie wordt het effekt van verwachtingen, groep versus individuele interview procedures en herinneringspogingen op de rapportage van vroege autobiografische herinneringen onderzocht. De interview procedures en de verwachtingen gaven geen invloed. Deelnemers rapporteerden evenwel vroegere herinneringen tijdens de hypnose, dan ze dat deden v——r de hypnose, en v——r de insructies tot het terughalen van herinneringen. 1/3 van de 85 deelnemers rapporteerden herinneringen onder de grens van infantiele amnesie (dit is de leeftijd van 2 jaar), nadat ze suggesties gekregen hadden dat ze vroegere herinneringen konden terughalen. 2/3 van de deelnemers rapporteerden dergelijke herinneringen tijdens hypnose. Zelfs na debriefing en bij telefonisch contact buiten de experimentele context, bleef meer dan 1/3 (37%) van de deelnemers herinneringen van v——r de leeftijd van 2 jaar rapporteren.

 

Autobiografisch herinneren en vergeten : Wat kan hypnose ons vertellen ?
Amanda J. Barnier & Kevin M. McConkey.

Samenvatting : Autobiografisch geheugen kan gekarakteriseerd worden in termen van zijn reconstructieve aard, zijn relatie tot de eigen identiteit en zijn toegankelijkheid voor verschuivingen. Hypnose onderzoek in verband met persoonlijk geheugen was vooral gericht op de reconstructieve aard ervan. Wij onderzoeken geselecteerde bijdragen van het hypnose onderzoek, om de aard en de functie van het autobiografische geheugen te begrijpen en overwegen verdere mogelijkheden waarmee hypnose een specifieke bijdrage kan leveren tot theoretisch begrijpen en empirisch onderzoeken van persoonlijke herinneringen. Wij geven enkele voorbeelden van research over verschillende aspecten van hypnose en autobiografisch geheugen, en suggereren bepaalde aspecten waarmee de waarde en de impact van zo'n werk kan verhogen. Wij verdedigen het standpunt, dat hypnose onderzoekers zouden blijven zoeken naar manieren waarop ze de kracht en de relevantie van hun werk zouden kunnen aantonen en communiceren.

 

Autobiografische pseudoherinneringen uitlokken : de relevantie van hypnose, hypnotiseerbaarheid en attributies.
Richard A. Bryant & Amanda J. Barnier.

Samenvatting : De auteurs onderzochten de rol van hypnose, hypnotiseerbaarheid en attributies bij autobiografische pseudoherinneringen. In experiment 1, werd aan hoog- en laaghypnotiseerbare gehypnotiseerde deelnemers en aan hoog-hypnotiseerbare niet gehypnotiseerde deelnemers, een suggestie voor het herinneren van hun 2de verjaardag gegeven. In experiment 2, kregen niet simulerende en simulerende subjecten een gelijkende suggestie. Herinnering werd getest tijdens hypnose, na hypnose en na een uitdagingsprocedure. In experiment 1 rapporteerden meer hoog- dan laaghypnotiseerbare deelnemers een herinnering tijdens hypnose; na de uitdaging herriep evenwel de helft van de hooghypnotiseerbare niet gehypnotiseerde deelnemers hun herinnering, terwijl geen van de hooghypnotiseerbare gehypnotiseerden dat deed. Opvallend is dat de hooghypnotiseerbare hun herinnering toeschreven aan reconstructies, gebaseerd op andere verjaardagen. Alhoewel in experiment 2, evenveel niet simulerende als simulerende subjecten tijdens hypnose een herinnering aan hun 2de verjaardag rapporteerden, en deze na de uitdaging herriepen, maakten ze verschillende attributies over hun herinneringen. Deze bevindingen benadrukken de waarde van een verder onderzoek naar attributieprocessen, welke tegenstrijdige autobiografische herinneringen waarin men gelooft, met elkaar verzoenen.

 
trymax курсы английского языка в москве