2017 - Volume 65

April
January

2016 - Volume 64

October
July
April
January

2015 - Volume 63

October
July
April
January
Home arrow Archives Index arrow April 1999 arrow April 1999 - Danish
April 1999 - Danish PDF Print E-mail


The International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis
Volume 47, Number 2 - April 1999 - Danish

 

Kort modifikation af suggestibilitet og hypnotisk analgesi: for godt til at v¾re sandt?
Leonard S. Milling, Irving Kirsch og Cheryl A. Burgess

Et 10 minutters tr¾ningsprogram baseret pŒ Carleton Skill Training Program er tidligere rapporteret at kunne producere en v¾sentlig for¿gelse i modtageligheden af hypnotisk suggestion. Vi fors¿gte at gentage denne effekt og samtidig mŒle virkningem af tr¾ningsprogrammet m.h.t. hypnostisk induceret analgesi. 98 studerende, som tidligere var blevet udvalgt m.h.t. h¿j, medium og lav hypnotiserbarhed,, blev tilf¾ldigt fordelt pŒ fors¿gs- og kontrolgrupper. Tr¾ningen var ikke i stand til at ¿ge scoringen af den generelle suggestibilitet eller effekten af suggestioner om smertereduktion. Suggestioner om smertereduktion korrelerede h¿jere med scoring af suggestibiliteten efter behandlingen end suggestibiliteten f¿r behandlingen, og i en regressions analyse, viste variablen efterbehandlings-suggestibilitet alene sammenh¾ng med smertereduktion.

 

Psykofysiologiske korrelater af hypnose og hypnostisk modtagelighed.
Vilfredo de Pascalis

Vi gennemgŒr og opsummerer EEG baseret forskning vedr¿rende fysiologiske og cognitive indikatorer for hypnotisk reaktion og hypnotisk modtagelighed med s¾rlig henblik pŒ vores programmatiske forskning pŒ omrŒdet. Beviser for, at forskelle i opm¾rksomhedsniveauer kan til grund for hypnose og individuelle forskelle i hipnotiserbarhed, er tiIvejebragt med EEG mŒlinger, oplevelsesrelateret potentialer og 40 EEG aktivetet. ®ndringen i stimulus perception kan v¾re en sekund¾r effekt m.h.t. tildeling af opm¾rksomhedsressourcer. I bŒde vŒgen og hypnotisk tilstand synes h¿jt hypnotiserbare at vise st¿rre opgave relateret EEG hemisf¾re skift end lavt hypnotiserbare. Resultaterne vedr. de cognitive og fysiologiske korrelater af hypnotisk analgesi diskuteres m.h.t. hemisf¾re funktion i den Œbenbare kontrol af "fokuseret" og ,,langvarig" opm¾rksomhed. Vores konklusion er, at mens en definitiv EEG baseret signatur for hypnose og hypnotiserbarhed endnu ikke er etableret, sŒ er der adskillige hovende fingerpeg.

 

Klinisk hypnose versus cognitiv adf¾rdstr¾ning til hŒndtering af smerte hos p¾diatriske kr¾ft patienter, som gennemgŒr knoglemarvsbiopsi.
Christina Liossi og Popi Hatira

Et randomiseret kontrolheret fors¿g blev udf¿rt for at sammenligne effekten af kliisk hypnose versus cognitiv adf¾rdstr¾ning (CB) med det formŒl at mindske smerte og ubehag hos 30 p¾diatriske kr¾ftpatienter (5-15 Œr gh.), som skah gennemgŒ knoglemarvsbiopsi. Patienterne blev randomiseret til en af tre grupper: hypnose, en pakke af cognitive adf¾rdsteknikker og ingen intervention. Patienter, som modtog enten hypnose eller CB rapporterede mindre smerte og smerterelateret angst end kontrolleme og mindre smerte og angst end de selv forventede. Hypnose og CB var lige effektive til smertelindring. Resultaterne viste ogsŒ, at b¿rnene i CB gruppen rapporterede mere angst og adf¾rdsm¾ssig uro end hypnose-gruppen. Det konkluderedes, at hypnose og CB er effektivt til forberedelse af p¾diatriske onkologipatienter, som skaI gennemgŒ knoglemarvsbiopsi.

 

Medicinsk hypnose og ortop¾disk hŒndoperation: smerteperception, post operativ heling og terapeutisk st¿tte.
Magaly H. Mauer, Kent F. Burnett, Elizabeth Anne Ouellette, Gail H. Ironson og Herbert M. Dandes.

HŒndopererede patienter oplever st¾rke smerter efter operationen og alligevel mŒ de udf¿re smertefulde ¿velser og gennemgŒ smertefuld sŒrbehandling kort tid efter operationen; ringe patientdehtagelse i dette kan resultere i tab af funktion og i vansiring. Dette fors¿g testede en hypnoseintervention, som var designet til at reducere smerteperceptionen, ¿ge helingen og facilitere rehabiliteringen. Der blev anvendt et quasi-eksperimentelt fors¿gsdesign, hvor 60 hŒndopererede modtog den s¾dvanlige behandling eller den s¾dvanlige behandling plus hypnose. Efter at have kontrohleret for k¿n, race og scoring f¿r behandlingen viste hypnosegruppen signifikant formindskelse i mŒlingerne af oplevet smerteintensitet, oplevet smerte affekt og tilstandsangst. Desuden viste l¾gernes mŒlinger af fremgang. at denne var signifikant bedre hos eksperimentets Ss end hos kontrollerne, og den eksperimentelle gruppe havde signifikant f¾rre komplikationer. Disse resultater antyder, at en kort hypnoseintervention kan reducere den perciperede smerteintensitet, den perciperede smerte affekt og angst hos ortop¾disk hŒndopererede patienter samt neds¾tte co-morbiditeten og ¿ge helingen og rehabiliteringen. Det mŒ imidlertid anvendes genuin-eksperimentelle fors¿gsdesigms med andre typer af kontroller for mere pr¾cist at fastslŒ hpnosens medvirken i det forbedrede resultat.

 
trymax курсы английского языка в москве