2017 - Volume 65

April
January

2016 - Volume 64

October
July
April
January

2015 - Volume 63

October
July
April
January
Home arrow Archives Index arrow April 2004 arrow April 2004 - Polish
April 2004 - Polish PDF Print E-mail

 

The International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis
Volume 52, Number 2 - April 2004 - Polish

 

Cam Perry, Heraklit i hipnoza: Zrozumienie pełne uznania
Kevin M.McConkey, Peter W.Sheehan

Autorzy dokonują podsumowania osobistego, intelektualnego i społecznego wpływu, jakie wywarły życie i badania Campbella Perry’ego (1937-2003) na hipnozę. Na jego wykształcenie zdobyte w Australii, złożyła się nauka w powszechnej szkole podstawowej, w prestiżowej prywatnej szkole średniej oraz nauka na najstarszym uniwersytecie australijskim. Na jego poglądy na hipnozę wpływ miały początkowo poglądy Gordona Hammera oraz Philipa Sutcliffe’a, a na jego życie wpłynął John Anderson, przywódca Libertarian Society, intelektualnego trzonu szerszej grupy, znanej jako Push. Grupa ta przyjmowała poglądy Heraklita, filozofa greckiego z okresu przedsokratejs- tejskiego, który nauczał, że zmiana jest jedyną rzeczywistością. W artykule podsumowano badania Perry’ego nad hipnozą i pamięcią, nieodwołanymi suges- tiami pohipnotycznymi, bólem, zabiegami chirurgicznymi i nad związkiem podatności hipnotycznej i wyobraźni.

 

Historyczna rola hipnozy w powstaniu koncepcji przeniesienia
Melvin A.Gravitz

Ewolucja ważnego pojęcia, jakim jest przeniesienie, dokonywała się stopniowo od czasów starożytnych do współczesności. Na długo przed pojawieniem się Franza Antona Mesmera, istnieli filozofowie, teoretycy i lekarze, którzy podkreślali znaczenie wpływu relacji interpersonalnych na zdrowie i chorobę. Mesmer, mimo iż podkreślał znaczenie magnetyzmu zwierzęcego, jako dynamicznego, realnego płynu, był również świadomy wpływu wywieranego przez raport i uczucie w podnoszeniu skuteczności leczenia magnetycznego. Później, neomesmeryści, tacy jak Puysegur i Deleuze, zbudowali na tym przekonaniu swoje teorie. Utrzymywało się ono przez wiek XIX, do czasów Freuda, którego pojęcie przeniesienia wzięło się z osobis- tych doświadczeń z hipnozą, i które od tego czasu stało się integralną częścią współczesnej teorii i terapii psychodynamicznej.

 

Cztery dekady grupowych skal hipnotycznych: Co Item Response Theory (IRT) mowi o tym, co było mierzone?
Jeffrey M.Rudski, Lauren C.Marra, Kenneth R.Graham

Aby przezwyciężyć problemy z dotychczasowymi sposobami psychometrycznych analiz skal hipnotycznych, autorzy zastosowali analizę czynnikową, opartą na wielowymiarowej IRT, do wyników uzyskanych w Harwardzkiej Grupowej Skali Podatności Hipnotycznej: Forma A (HGSPH:A) przez 11 517 osób w okresie 39 lat. Autorzy przeprowadzili także analizę porównawczą na standaryzacyjnej próbce Waterloo-Stanford Group C Scale (WSGC). Pierwsza z nich ma wyraźnie dwuczynnikowy charakter, podczas gdy druga zbliża się do jednowymiarowej. Struktura czynnikowa HGSPH:A oraz średnie wykazują niewielkie zmiany w ciągu czterech dekad. Jednakże, analiza oparta na IRT pokazuje, że problem taki jak “pseudozgadywanie” dotyczący dwóch pozycji skali ogranicza trafność doboru zbioru pozycji. Autorzy proponują alternatywne interpre- tacje cech, które mogą leżeć u podłoża struktury dwuczynnikowej.

 

Zobacz wyraźnie: sugestia, hipnoza, uwaga i ostrość widzenia
Amir Raz, Gerald P.Martnoff, Zohar R.Zephrani, Heather R.Schweitzer, Michael I.Posner

Z niektórych doniesień wynika, że sugestie pozytywne (na przykład przez zastosowanie hipnozy) mogą zdecydowanie polepszyć ostrość widzenia (przykładowo, w przypadku krótkowzroczności). Opierając się na behawio- ralnych, neuropoznawczych i oftalmologicznych danych, autorzy dokonują ich krytycznej analizy i poddają w wątpliwość niektóre z nich. Mimo iż uznają względną wartość hipnozy w badaniach zjawisk wzrokowych, to formułują zastrzeżenia dotyczące rzeczywistego wpływu, jaki sugestia może wywierać na ostrość widzenia. Autorzy dowodzą, że ani sugestia ani zjawiska hipnotyczne nie zmniejszają w znaczący sposób bliskowzroczności i utrzymują, że odpo- wiedzialna postawa naukowa oznacza, że należy wyraźnie oddzielić to, co -hipnoza i sugestia mogą, od tego, czego nie mogą. Wydaje się prawdopodobne, że niewielki wpływ sugestii na ostrość widzenia związany jest ze zmianami  w uwadze. Autorzy przedstawiają propozycje dotyczące tego, w jaki sposób uwaga może wpływać na ostrość widzenia.

 

Monitorowanie rzeczywistości w hipnozie: badania pilotażowe
Richard A.Bryant, David Mallard

W badaniach pilotażowych nad monitorowaniem rzeczywistości w hipnozie, 10 osobom o wysokiej i 10 o niskiej podatności, dano sugestię halucynowania kształtu wzrokowego na ścianie. Połowie uczestników kształt wyświetlano w delikatny sposób na ścianie, na początku sugestii, a następnie usuwany. Pozostałym osobom kształt wyświetlano dopiero po pewnym czasie. Badani oceniali stopień swojego przekonania na temat sugestii podanej w hipnozie, a także formułowali subiektywne zeznania dotyczące sugestii podczas sesji Techniki Analizy Doznań. Osoby o wysokiej podatności, którym wyświetlano kształt pod koniec sugestii, dokonali ocen porównywalnych dla sytuacji  gdy kształt był lub nie był wyświetlany. Osoby o wysokiej podatności, którym od początku wyświetlano kształt, wyrażali mniejszy stopień przekonania dla sytuacji, gdy kształt był nieobecny, niż wtedy, gdy był obecny. Osoby o niskiej podatności, najwyżej oceniały przekonania wtedy, gdy kształt był obecny. Te pilotażowe dane są dyskutowane w kontekście opracowania paradyg- matu dla obiektywnej oceny spostrzeganego realizmu doznań sugerowanych hip- notycznie.

 
trymax курсы английского языка в москве