2017 - Volume 65

April
January

2016 - Volume 64

October
July
April
January

2015 - Volume 63

October
July
April
January
Home arrow Archives Index arrow January 2006 arrow January 2006 - Dutch
January 2006 - Dutch PDF Print E-mail

 

The International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis
Volume 54, Number 1 - January 2006 - Dutch
Translations by Nicole Ruysschaert M.D.
Special Issue on IBS

 

Prikkelbare Darmsyndroom (IBS- Irritable Bowel Syndrome) is een chronische functionele gastrointestinale stoornis die gekenmerkt wordt door abdominale pijn welke samengaat met veranderde stoelgangfrequentie en stoelgangconsistentie en andere darmsymptomen. IBS treft 10 tot 15 % van de volwassen populatie, en de etiologie is moeilijk te begrijpen en complex. Het is een kostelijk probleem voor de gemeenschap en leidt bij veel patiënten tot belangrijk emotioneel en fysisch lijden, stoornis in de levenskwaliteit en invaliditeit.

Traditionele medische aanpak in de IBS behandeling is voor meer dan de helft van alle patiënten onbevredigend, en neemt hun belangrijke chronische symptomen niet weg. Er werden uitgebreide inspanningen geleverd om alternatieve therapieën te vinden om de klinische resultaten in IBS aanpak te verbeteren. Tot op heden, zijn er voor hypnose (samen met cognitieve gedragstherapie) het meest empirische data wijzend op de effectiviteit voor dit doel. Een tiental gepubliceerde studies tonen dat hypnosebehandeling een belangrijke en ruime therapeutische impact heeft op IBS bij de meerderheid van de patiënten, wat leidt tot verbetering van darmsymptomen, psychologisch welzijn en levenskwaliteit en ook jarenlang standhoudt.

Deze speciale aflevering van het ‘International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis’ geeft een uitgebreid overzicht over de evidentie en het nut van hypnose als behandeling voor IBS en over hoe zo’n behandeling best wordt uitgevoerd. Dr. Whitehead’s artikel geeft een compleet overzicht van de gepubliceerde studies in dit onderzoeksdomein. Een aantal artikelen door Drs. Whorwell en Gonsalkorale, respectievelijk beschrijven in detail de zeer succesvolle en uitgebreid onderzochte benadering van de hypnose behandeling van IBS in Manchester en Engeland door hun team. Dr. Palsson beschrijft in een artikel, de ontwikkeling, het gebruik, en het empirische onderzoek van het North Carolina Protocol, de enige volledig uitgeschreven benadering van de IBS behandeling. Een artikel door Dr. Simren onderzoekt wat research kon aantonen over mechanismen die aan de basis liggen van het effect van hypnose op IBS. De aflevering eindigt met twee piloot studies die aanzet geven tot toekomstige mogelijkheden van deze behandelingsvorm : een piloot studie door Dr. Palsson en collega’s laat vermoeden dat hypnose behandeling die thuis met behulp van audio-opnames wordt uitgevoerd helpend kan zijn bij IBS en een piloot onderzoek door Drs. Barabasz en Barabasz geeft indicatie voor mogelijke voordelen van een individueel aangepaste hypnose inductie voor IBS behandeling.

 

Hypnose voor prikkelbare darmsyndroom : empirische evidentie van therapeutische effecten.
William E. Whitehead.

Samenvatting : Prikkelbare darmsyndroom is een complexe en wijd verspreide functionele gastrointestinale stoornis die met beperkte effectiviteit behandeld wordt met standaard medische zorg. Hypnose behandeling, is samen met cognitieve gedragstherapie de best onderzochte psychologische behandeling voor IBS. 11 studies, waaronder 5 gecontroleerde studies, hebben het therapeutisch effect van hypnose op IBS onderzocht. Hoewel deze literatuur belangrijke beperkingen heeft, kleine onderzoeksgroepen en gebrek aan parallelle vergelijkingen met andere behandelingen, toont dit onderzoekswerk consistent dat hypnose een belangrijke therapeutische invloed heeft op IBS zelfs voor patiënten die niet reageren op standaard medische interventies. De gemiddelde response frequentie op hypnose behandeling is 87 %, men kan verwachten dat darmsymptomen over het algemeen met de helft verbeteren, psychologisch en algemeen functioneren verbetert na de behandeling, en de therapeutische winst blijft voor de meeste patiënten behouden na het beëindigen van de behandeling.

 

Effectief management van prikkelbare darm syndroom - Het Manchester Model.
Peter J. Whorwell

Samenvatting : Met de jaren hebben onderzoekers aangetoond dat hypnotherapie uitzonderlijk helpend kan zijn bij het management van weerstandige prikkelbare darmsyndroom. Het is evenwel een werk-intensieve benadering met beperkt succes percentage, en is niet voor iedereen geschikt. Daarom wordt het best ingevoegd in een programma van gefaseerde zorg met een contingent plan voor aanpak van personen die niet reageren op deze bepaalde behandelingsvorm. Dit artikel beschrijft hoe hypnotherapie met succes geïntegreerd werd in een dienst voor functionele maagdarmklachten in Manchester.

 

Darm-gerichte hypnotherapie : Manchester’s aanpak van prikkelbare darmsyndroom (IBS) behandeling.
Wendy M. Gonsalkorale

Samenvatting : Dit artikel beschrijft de speciale aanpak die binnen het departement geneeskunde aan het Universitair ziekenhuis van Zuid Manchester, UK, werd ontwikkeld sinds 1980, waarbij hypnose als hulpmiddel gebruikt wordt bij de behandeling van prikkelbare darmsyndroom.

Patiënten krijgen tot 12 sessies over een periode van 3 maanden, en de meerderheid van de patiënten bereiken een belangrijke verbetering in symptomen en levenskwaliteit, een effect dat meestal behouden blijft. De therapie heeft een “darm-gericht” kader dat als doel heeft patiënten de nodige hypnotische vaardigheden, zoals hand warmte op de buik en verbeelding, te leren om de darmwerking te controleren en de symptomen te verminderen. Andere interventies gebaseerd op een bepaalde levensstijl en psychologische factoren die dikwijls symptomen blijken te beïnvloeden, worden ook ingevoegd naarmate ze geschikt lijken voor de individuele patiënt.

 

Gestandardiseerde hypnose behandeling voor prikkelbare darmsyndroom : Het North Carolina protocol.
Olafur S. Palsson

Samenvatting : Het North Carolina protocol is een 7-sessies hypnose behandeling voor prikkelbare darmsyndroom, dat uniek is omdat het hele behandelingsverloop ontworpen is voor verbatim gebruik. Het protocol werd getest in 2 gepubliceerde research studies en meer dan 80 % van de patiënten leken er winst mee te boeken. Het artikel beschrijft de ontwikkeling, inhoud, test van het protocol en hoe het in de klinische praktijk gebruikt wordt.

 

Hypnose voor prikkelbare darmsyndroom. De zoektocht naar het werkingsmechanisme.
Magnus Simrén

Samenvatting : Prikkelbare darmsyndroom is een vaak voorkomende aandoening in het Westelijk deel van de wereld, en is verantwoordelijk voor een groot deel van de werkbelasting van maag-darm specialisten. Jammer dat het ontstaan en het werkingsmechanisme van het syndroom nog niet volledig begrepen kan worden, en dat behandelingsopties beperkt zijn. Nochtans is hypnotherapie een behandelingsoptie waarvan bewezen is dat die nuttig is bij IBS. De werkingsmechanismen die verklaren waarom hypnose effectief is bij IBS zijn nog niet volledig bekend, maar recente studies hebben enige verheldering van dit probleem kunnen geven. Deze studies, en wat men eruit kan leren over hoe hypnose inwerkt op IBS worden besproken in dit artikel. Hypnose kan IBS gedeeltelijk beïnvloeden door veranderingen in de colorectale gevoeligheid en door verbetering in psychologische factoren. Effecten op maag-darm motiliteit en op het autonoom zenuwstelsel zijn minder duidelijk en moeten verder geëvalueerd worden.

 

Thuisbehandeling met hypnose voor prikkelbare darmsyndroom. Een pilootstudie.
Olafur S. Palsson, Marsha J. Turner, en William E. Whitehead

Samenvatting : Hypnose behandeling verbetert dikwijls prikkelbare darmsyndroom (IBS) maar de kosten en de nood aan gespecialiseerde therapeuten beperkt de beschikbaarheid. 19 IBS patiënten volgden een thuis behandeling versie van een uitgeschreven hypnose protocol waarvan eerder al bewezen was dat het alle kernsymptomen van IBS verbeterde. De resultaten werden vergeleken met 57 overeenkomstige IBS patiënten uit een andere studie, die enkel standaard medische zorg kregen. Tien van de hypnose subjecten (53 %) reageerden positief op de behandeling na 3 maanden ( positieve respons betekent meer dan 50 % vermindering van IBS ernst) versus 15 (26 %) van de controles. De hypnose groep verbeterde meer in de levenskwaliteit scores vergeleken met de controle groep. Angst voorspelde een zwak behandelingsresultaat. Wie op hypnose reageerde bleef verbeterd bij 6 maand follow-up. Alhoewel het respons percentage lager was dan eerder vastgesteld bij therapie door een therapeut, kan thuisbehandeling met hypnose het aantal IBS patiënten die in de loop van 6 maanden significant verbeteren laten verdubbelen.

 

Effect van individueel aangepaste en gestandardiseerde hypnotische inducties voor patiënten met gecompliceerde prikkelbare darmsyndroom.
Arreed Barabasz en Marianne Barabasz

Samenvatting : deze eenvoudige klinische pilootstudie was bedoeld om voorlopige data over het effect van individueel aangepaste inducties aan de patiënt vergeleken met Palsson’s gestandardiseerd protocol, te geven. Aangepaste inducties werden ontwikkeld op basis van hypnotherapeutische en hypnoanalytische technieken in A. Barabasz en J.G. Watkins (2005). Patiënten (N=8) die voorheen op geen enkele vorm van behandeling hadden gereageerd werden willekeurig toevertrouwd aan één van de settings. Met uitzondering van voorafgaand testen voor hypnotiseerbaarheid, was de procedure voor de gestandaardiseerde groep (n=4) exact zoals beschreven door O. Palsson (1998). Een identieke procedure werd gebruikt voor de 4 andere patiënten behalve dat de inducties geïndividualiseerd waren. Alle 8 patiënten toonden gunstige response op de behandeling, onmiddellijk na de behandeling en bij follow-up na 10 maanden. De individueel aangepaste groep had geen hinderlijke pijn na de behandeling, maar groter emotionele stress dan de gestandaardiseerde groep. De individueel aangepaste groep bleef verder verbeteren en toonde betere resultaten dan de individueel aangepaste groep na 10 maanden, en de emotionele spanning die onmiddellijk na de behandeling aanwezig was, was significant verzacht.

 
trymax курсы английского языка в москве