2017 - Volume 65

April
January

2016 - Volume 64

October
July
April
January

2015 - Volume 63

October
July
April
January
Home arrow Archives Index arrow October 2001 arrow October 2001 - Romanian
October 2001 - Romanian PDF Print E-mail


The International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis
Volume 49, Number 4 - October 2001 - Romanian

 

Amnezia posthipnotic_ pentru materiale ”nv__ate ”nainte sau ”n timpul hipnozei: efecte mnezice explicite _i implicite
Amanda J. Barnier, Richard A. Bryant _i Suzanne Briscoe

Rezumat: Articolul de fa__ abordeaz_ problematica disocierii ”ntre formele mnezice explicite _i implicite, ”n timpul amneziei posthipnotice (APH). ën ciuda datelor care confirm_ existen_a acestei disocieri, designurile experimentale utilizate p‰n_ ”n prezent ”n acest domeniu nu concord_ cu metodologia specific_ cercet_rii contemporane asupra memoriei. ën cadrul unei paradigme orientate spre clarific_ri metodologice _i conceptuale, 40 de subiec_i ”nalt hipnotizabili _i 38 slab hipnotizabili au fost solicita_i s_ studieze o list_ de cuvinte, fie ”nainte fie ”n timpul _edin_ei de hipnoz_. Acestora li s-au dat apoi sugestii de APH pentru lista de cuvinte, dup_ care au fost testa_i cu sarcini de memorie explicit_ _i implicit_. ën absen_a reactualiz_rii con_tiente, ”n cazul subiec_ilor ”nalt hipnotizabili s-au ”nregistrat nivele de amorsaj (perceptual _i semantic) comparabile cu cele ale subiec_ilor greu hipnotizabili. Totu_i, atunci c‰nd analiza s-a focalizat doar pe subiec_ii ”nalt hipnotizabili care au r_mas amnezici ulterior administr_rii sarcinii de memorie implicit_, s-a confirmat persisten_a amorsajului perceptual dar nu _i semantic. Aceste rezultate eviden_iaz_ impactul pe care op_iunea metodologic_ ”l are asupra interpret_rii teoretice a performan_elor mnezice ”nregistrate ulterior sugestiei de APH.

 

Visele hipnotice ale copiilor s_n_to_i _i ale copiilor bolnavi de cancer: o analiz_ cantitativ_ _i calitativ_
Samuel LeBaron, Debra Fanurik _i Lonnie K. Zeltzer

Rezumat: ën studiul prezentat, Scala de Hipnotizabilitate Stanford pentru Copii (Stanford Hypnotic Clinical Scale for Children) a fost administrat_ unui num_r de 52 de copii s_n_to_i _i 47 de copii _i adolescen_i bolnavi de cancer. R_spunsurile ob_inute la itemul "vis hipnotic" au fost apoi analizate ”n leg_tur_ cu felul _i detaliile con_inutului imagistic. Cele dou_ grupe au fost comparabile din punctul de vedere al scorurilor la hipnotizabilitate. Totu_i, copiii cu cancer identific_ mai mult aspecte pozitive dec‰t negative ”n con_inutul viselor lor hipnotice, iar descrierile viselor acestora tind s_ fie, ”n general, mai s_race ”n scene fantastice _i detalii. Recotarea itemului "vis hipnotic" pe baza detaliilor _i a extensiei con_inutului fantastic duce la o rat_ sc_zut_ a rezolv_rii itemului, mai ales ”n cazul copiilor cu cancer. Indiferent de starea lor de s_n_tate, copiii de v‰rste mai mici se implic_ mai pu_in ”n visele lor hipnotice, ”n compara_ie cu cei de v‰rste mai mari.

 

Contribu_ia lobilor frontali la sugestibilitatea hipnotic_: o evaluare neuropsihologic_ a func_iilor executive
Deane Aikins _i William J. Ray

Rezumat: Teoria actual_ referitoare la mecanismele cognitive subiacente experien_ei hipnotice sugereaz_ faptul c_ hipnoza ar fi mediat_ de o disociere ”ntre mecanismele de argumentare-planificare _i sistemul aten_ional de supervizare (Bowers,1992; Woody&Bowers, 1994). Aceast_ terorie se ”ntemeiaz_ pe studiile de neuropsihologie efectuate pe pacien_i cu disfunc_ii de lob frontal, care prezint_ deficite ”n performan__ similare- ”n ceea ce prive_te func_iile executive- cu ale subiec_ilor hipnotiza_i. Pentru a testa o extensie a acestei teorii, un grup de subiecti ”nalt hipnotizabili (n=9) _i un grup de subiec_i greu hipnotizabili (n=7) au primit patru teste evalu‰nd func_iile executive. ën condi_ia de control (nivel de baz_) subiec_ii ”nalt hipnotizabili au ob_inut performan_e net superioare la unul dintre cele patru teste (Testul Wisconsin de sortare a cartona_elor). Rolul pe care flexibilitatea cognitiv_ crescut_ ”l joac_ ”n sugestibilitatea hipnotic_ este considerat ca _i posibil_ component_ a modelului controlului disociat asupra hipnozei.

 

Absen_a v_zului cromatic indus_ hipnotic _i performan_a la testul Stroop
David Mallard _i Rischard A. Bryant

Rezumat: Efectele sugestiei hipnotice viz‰nd inducerea absen_ei v_zului cromatic au fost investigate prin administrarea unei sarcini Stroop inversate, de numire a culorilor (numirea configura_iei scrise). Anterior sugestiei de "orbire cromatic_", subiec_ii au ”nv__at asocieri ”ntre denumirile culorilor _i forma scris_ a acestora. Ulterior administr_rii sugestiei, acestora li s-a cerut s_ numeasc_ configura_iile c‰nd ele vor fi prezentate ”n culori ce sunt fie congruente, fie incongruente cu asocierile anterior ”nv__ate. Cei 18 subiec_i ”nalt hipnotizabili, care au r_spuns sugestiei oferite, au ”nregistrat un timp de reac_ie mai mare la numirea: (a) configura_iilor ”n cazul c_rora denumirea culorii era incongruent_ cu culoarea ”n care aceasta era imprimat_ , (b) configura_iilor nestudiate, mai degrab_ dec‰t cele prezentate anterior, (c) configura_iilor cromatic-incongruente, care au fost scrise cu o culoare pentru care subiec_ii au primit sugestia de "orbire cromatic_". Aceste rezultate sunt discutate din perspectiva unor posibile mecanisme cognitive _i sociale, care ar putea fi implicate ”n medierea r_spunsului la sugestia hipnotic_ de absen__ a v_zului cromatic.

 

ën postura "Celuilalt terapeut": ce implic_ hipnoterapia practicat_ ”ntr-o rela_ie coterapeutic_
Sharon B. Spiegel _i Stephen Kahn

Rezumat: Clinicienii care utilizeaz_ ”n mod curent hipnoza ”n practica lor primesc frecvent solicit_ri de a trata pacien_i care deja beneficiaz_ de serviciile unui alt terapeut. ën mod surprinz_tor, investigarea literaturii de specialitate arat_ c_ nu exist_ studii refritoare la acast_ form_ curent_ de practic_. Lucrarea de fa__ propune o discu_ie asupra unor aspecte importante _i a unor factori ce trebuie lua_i ”n considerare atunci c‰nd un clinician decide dac_ se va angaja sau nu ”ntr-o astfel de colaborare. Articolul va constitui un punct de plecare pentru viitoarele studii asupra acestui subiect de interes.

 

Potrivind interven_ia hipnoterapeutic_ la tipul patologiei: un model de lucru pentru psihoterapiile expresive
Michel F. M. Boyer

Rezumat: Lucrarea de fa__ prezint_ tipologia lui Kohut Ð "Omul vinovat" _i "Omul tragic" - ca _i construct util, din punct de vedere clinic, ”n interven_ia psihoterapeutic_ asupra pacien_ilor asista_i ambulatoriu. Autorul subliniaz_ faptul c_, ”n timp ce ”n cazul "Omului vinovat" se impune o abordare expresiv_ focalizat_ pe conflictul datorat ambivalen_ei, pentru "Omul tragic" este mai util_ o abordare expresiv_ restructurant_. Articolul propune utilizarea unei tehnici hipnotice pentru fiecare dintre aceste abord_ri: Tehnica U_ii Iert_rii (”n special pentru terapii orientate pe conflictualitate) _i Metoda Conferin_ei (pentru terapii viz‰nd restructurarea).

 
trymax курсы английского языка в москве